พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ จ.นราธิวาส

286

         วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี  ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษา และพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน พร้อมทั้งรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสาเมาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอระแงะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ข้าราชการ ให้การต้อนรับ

         สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อการศึกษานั้นมีมากมายหลายโครงการ เรื่องหนึ่งที่ยังความปลาบปลื้มมาสู่คนวงการศึกษานั่นคือ พระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อมาจัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน โดยการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่อยู่ในคุณธรรมความดี และได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

          โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะคณะครู นักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน พร้อมรับฟังการรายงานแผนงาน – ผลการพัฒนา และการจัดการตามแนวทางของการพัฒนาโรงเรียนในกองทุนการศึกษา โดยยึดหลักการ 3 เสาหลัก คือ ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณธรรม และปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสาเมาะ ยึดถือพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายใต้ 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ รวมทั้งได้ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อให้การจัดการระบบการเรียนการสอนให้มีความครอบคลุมในทุกด้านสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

          ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านสาเมาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2500 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านสาเมาะ” ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกกระบวนการคิด ให้นักเรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟ้งบรรยายเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูล นักเรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้มีการกำหนดตาราง หรือกิจวัตรประจำวันและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ทั้งนี้ครูยังสามารถนำรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ สภาพบริบทของโรงเรียน และนักเรียน  โดยผลงานที่เป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนประเภทสถานศึกษา ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2559 และรางวัลชนะเลิศ Best Practice “โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 ปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้  ณ  จังหวัดสตูล  ในการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ในการแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม รวมถึงรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ อีกหลายรางวัลที่ภาคภูมิใจ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า