กิจกรรมเวทีประชาคม (ระดับตำบล) ขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

1300

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ จิตอาสาญาลันนันบารู อำเภอกรงปินัง ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม (ระดับตำบล) ขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน มีความเข้าใจ รับรู้โทษภัยของยาเสพติดในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอยะหา และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ประชาชนมีความเข้าใจ และนำไปประชาสัมพันธ์ต่อลูกหลานผู้หลงผิดในการใช้สารเสพติดให้กลับตัวกลับใจ เป็นคนดีของสังคมต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า