ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงพร้อมอุปกรณ์ ประจำอาคารเรือนรับรอง ๒ ห้องที่ ๒-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๕,๔๔๖.๐๐ บาท )

593

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.