รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ติดตาม เสริมความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดยะลา

206

          วันนี้ (16 มกราคม 2566) เวลา 13.50 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมสอบปัญหาข้อขัดข้องของชุดคุ้มครองตำบล และร่วมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชัน, ชุดคุ้มครองตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา และชุดคุ้มครองตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ทั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวพบปะให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย โดยมี ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล, เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

          พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การมาเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล เพื่อรับฟังแนวความคิดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปรับแผนการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมนำข้อห่วงใยจาก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 4 และคณะผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ โดยในภาพรวมชุดคุ้มครองตำบลมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว แต่ยังมีบางจุดที่เป็นจุดล่อแหลม ให้เจ้าหน้าที่มีความรัดกุมและปฏิบัติตามแผน 3 นอก 4 ใน ส่วนการลาดตระเวนเส้นทางให้หมั่นสังเกต วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานให้รอบคอบ เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท มีสติ มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน และนำมาปรับปรุงแก้ไข หมั่นตรวจตรา สอดส่อง และปรับเปลี่ยนแผนการลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มงวดฐานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกฝ่าย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วย เพื่อให้เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องและแจ้งเบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร ในการดูแลพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า