ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอระแงะ สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน

39

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 พันเอก ณัฐภูมิ  ฉัตรภูมิ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ นำข้อห่วงใยแจ้งแก่กำลังพลทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ให้มีความระมัดระวังไม่ประมาท ในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง / จุดล่อแหลม รวมถึงการพลิกแพลงทางยุทธวิธีเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าในการก่อเหตุ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้กล่าวให้กำลังใจพร้อมขอให้กำลังพลทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณกำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างดีเสมอมา ที่เสียสละทั้งเวลา และความสุขส่วนตน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ปลอดเหตุ และประชาชนปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า