กองพลทหารราบที่ 15 นำกำลังพล เดินทางไกลประจำเดือน เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของร่างกาย ต้องมีพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ได้ในทุกเมื่อ

428

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบ และเดินทางไกลประจำเดือน ของ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของกองทัพบก และความพร้อมของเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทางทหาร ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ในทุกเมื่อ รวมถึงเพื่อทดสอบขีดความสามารถ และความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดความสามัคคีให้แก่กำลังพล ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้รับชมการสาธิต และตรวจความพร้อม การปฐมพยาบาลสนาม ของกองพันเสนารักษ์ กองพลทหารราบที่ 15 การเคลื่อนย้ายศพ หมวดการศพ ของกองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 รวมถึงการซ่อมอาวุธ และยุทโธปกรณ์ ของกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 โดยมี พันเอก ณรงค์  ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, พันเอก พสุธาร  สมิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15, พันเอก อรรถชัย ประสพบุญ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 เข้าร่วมกิจกรรม

          โดย กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ซึ่งถือเป็นหน่วยที่สำคัญ มีศักยภาพ และความพร้อมด้วยกำลังพล และเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์พิเศษ ที่สามารถนำมาบูรณาการกับปฏิบัติงาน รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อมในทุกมิติสามารถตอบสนองต่อภารกิจ ที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า ตามวิสัยทัศน์ของกองทัพบกเป็นกองทัพบกที่มี ศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็น หนึ่งในกองทัพบก ชั้นนําของภูมิภาค โดยมีพันธกิจ ในการเตรียมกําลังและการใช้กําลัง การตรวจสภาพความ พร้อมรบ ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมกําลัง ทั้งด้านกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการรับมอบภารกิจ และ เชื่อมั่นว่า กองพลทหารราบที่ 15 มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหน่วยเหนือ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ และจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า