ขับเคลื่อนเกษตรชุมชน มุ่งเน้นให้พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

300

         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  ที่ “ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านละหาร” บ้านละหาร หมู่ที่ 8 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนไทยพุทธ ช่วยกันกำกับดูแลขั้นตอนต่าง ๆ ในการเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า ภายใต้ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านละหาร “ร่วมคิด ร่วมทำ เกษตรยั่งยืน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษา และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนในอนาคต

          ในขณะเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในชุมชน และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้จัดชุดหมอเดินเท้าให้การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า