แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เน้นย้ำนโยบายสำคัญ ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน

293

          วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานในห้วงที่ผ่าน พร้อมทั้งได้วางแผน และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เน้นย้ำปรับแผนการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุม ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ ปฏิบัติด้วยความจริงใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำสั่งการในที่ประชุม ถึงการปรับแผนการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้บังคับหน่วยต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกำลังพลแต่ละภารกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งภารกิจด้านยุทธการ และภารกิจด้านกิจการพลเรือน ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อลดการเข้าใจผิด และลดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุเน้นใช้แนวทางสันติวิธี และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กำชับแต่ละหน่วยกลับไปประเมินจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมบริเวณรอบฐานปฏิบัติการ นำมาวิเคราะห์หาแนวทางการปิดช่องว่างของการก่อเหตุ ตลอดจนทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้กำลังได้มีความชำนาญ เพิ่มประสิทธิภาพในการระวังป้องกัน ฐานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติงานของกำลังพลต้องปฏิบัติด้วยความมีสติ รู้จักการคิด วิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประสานความร่วมมือกับส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำในพื้นที่ให้ปฏิบัติด้วยความจริงใจ ในส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นงานเร่งด่วนอันดับ 1 ให้หน่วยได้เร่งดำเนินการ และสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

          นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้กล่าวเน้นย้ำเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของชุดคุ้มครองตําบล (ชคต.) ที่มีภารกิจหน้าที่สนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ ให้ผู้บังคับหน่วยและส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปกำกับดูแลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และในห้วงสัปดาห์นี้จะมีการประชุม APEC ขอให้ทุกหน่วยได้ดูแลพื้นที่อย่างครอบคลุมมากที่สุด ตลอดจนฝากดูแลเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่ ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากได้รับความเดือดร้อน พร้อมปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า