สร้างความตระหนักรู้ สู่เยาวชน รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด

270

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ และพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านสายชล หมู่ที่ 4 บ้านปูลากาซิง ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เยาวชนได้รู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติดและมีความตระหนักรู้ร่วมกันในสังคม ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่มีโทษพิษภัยต่อร่างกาย และมีผลกระทบทำลายครอบครัว ชุมชน และความมั่นคงของประเทศชาติ ตรงกับนโยบายของพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า