พุทธศาสนิกชนใน อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาอุโบสถ และพิธียกช่อฟ้าสุวรรณเจดีย์ (ช่อฟ้าแม่) ณ วัดมาลาประชาสรรค์ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

67

          วันที่ 19 กันยายน 2565 นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา และปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมยกช่อฟ้าสุวรรณเจดีย์ (ช่อฟ้าแม่)  ณ  อุโบสถวัดมาลาประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางมุกดา  ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ส่วนราชการ กำนันตำบลตาเนาะแมเราะ ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

          วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ ให้สงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก พระองค์มีพระราชประสงค์ถวายอุปถัมภ์แด่คณะสงฆ์ จึงทรงพระราชทานวิสุงคามสีมา ปัจจุบันการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัด ดำเนินการตาม กฎกระทรวงการสร้าง การตั้งการรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พุทธศักราช 2559 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535 วัดใดได้สร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรณ์จนเป็นหลักฐานถาวรและมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่าห้ารูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี หากประสงค์จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้น รายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไปยัง ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้รับรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายงานพร้อมความเห็นเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้วัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เสนอรายงานต่อไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากนั้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สวท.เบตง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า