กิจกรรม “ชวนเดิน – ชวนวิ่ง ต้านภัย COVID-19”

39

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ที่ ถนนเส้นหลัก สาย 410 “ยะลา – เบตง”อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ ส่วนราชการฯ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชวนเดิน – ชวนวิ่ง ต้านภัย COVID-19” จัดขึ้นโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดยะลา ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งมี นาย วิมุตติ อำนักมณี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในพื้นที่หันมารักสุขภาพด้วยการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า