ค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังลูกเสือ – เนตรนารีช่วยเหลือสังคม

5310

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลุกมานนูลฮากีมกรงปินัง ร่วมจัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือ – เนตรนารี” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกความอดทนความ มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองรู้จักอยู่ และทำงานร่วมกับผู้อื่น  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลุกมานนูลฮากีมกรงปินัง หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสันติสุข ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

        สำหรับกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือ – เนตรนารี” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งให้นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า