กิจกรรมพบปะยามเช้า พัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดยะลา

1225

         ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษาฯ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา และกำลังพลของหน่วย ร่วมกิจกรรม “ประชุมหัวหน้าส่วนสัญจร พบปะดื่มน้ำชายามเช้า กับครอบครัวกาบัง” เพื่อพบปะพูดคุย เสนอแนะข้อคิดเห็น รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ภายในชุมชนมาร่วมหารือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ทางหน่วยได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการ การควบคุมดูแลพื้นที่ เพื่อความสงบสุขของประชาชน โดยมี นายมาหะมะยากี  หะยีมะ นายอำเภอกาบัง เป็นประธานในกิจกรรม

          ขณะเดียวกัน ที่บริเวณวัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า “ลานธรรม ลานกาแฟ” ครั้งที่ 93 โดยมี รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ รองผู้กำกับการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา, ส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งเตือนข่าวสารในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ทางหน่วยได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า