กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัย แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

409

          วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมปฐมภาคย์ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท สมเกียรติ  สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นประธานพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัย ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนกำลังพล ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนร่วมรับชมการสาธิตผลงานวิจัย โดยมี พลตรี ประเสริฐ  กิตติรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะผู้บังคับบัญชา กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม, คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าร่วมรับมอบ พร้อมพบปะพูดคุยหารือถึงยุทโธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัยที่ได้รับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          พลโท สมเกียรติ  สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติแผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 รวมทั้งเป็นการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ที่ให้กรมวิทยาศาสตร์เล็กเทคโนโลยีกลาโหมได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้เป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ในการป้องกันภัย ให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัยในวันนี้มีจำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย ระบบรักษาความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนในพื้นที่เมืองด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบเคลื่อนที่ เครื่องค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการวัดค่าฮาร์โมนิกสะท้อน เครื่องมือเฝ้าตรวจการบุกรุกฐานปฏิบัติการ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้ กำแพงกั้นกระสุนด้วยบล็อกประสาน และรั้วสายดัก วันนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงขอบคุณคณะนักวิจัยที่ได้ร่วมกันพัฒนา ยุทโธปกรณ์พิเศษ ที่จะนำไปใช้ในการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้

          สำหรับการส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัยสนับสนุนแก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งให้การสนับสนุนการปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างอุปกรณ์เพื่อรักษาชีวิตและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติภารกิจ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่ใช้เวลาสั้น ใช้งบประมาณไม่มาก แต่ช่วยให้การปฎิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ โดยหลังจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดำเนินการส่งมอบต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทโธปกรณ์ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า