ทหารพราน ร่วมใจซ่อมแซมบ้านให้ไทยพุทธยากไร้ในพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจ สู่สวรรค์สันติสุขชายแดนใต้

537

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำโดย ร้อยโท วิรุจ  นพรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4814 พร้อมชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยวัดรัตนานุภาพ และชุดช่าง ร่วมกับ ชุดคุ้มครองดำบลโต๊ะเด็ง กองกำลังประจำถิ่น ดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับ นางอุไรวรรณ  สิมศิริวงษ์ ผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 143/1 หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นความสำคัญและคัดเลือกบ้านที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งตรงกับบ้านของ นางอุไรวรรณ  สิมศิริวงษ์ อายุ 83 ปี เป็นหญิงหม้าย มีบุตร 5 คน มีรายได้ต่อเดือน 800 บาท ที่ได้จากเงินผู้สูงอายุ และไม่มีรายได้อื่น ๆ สมควรได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งได้สนับสนุนชุดช่าง ชุดรักษาความปลอดภัย และส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน ให้นางอุไรวรรณ  สิมศิริวงษ์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจ และมีแรงจูงใจ ที่จะไม่อพยพ ออกนอกพื้นที่

         กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ ที่จะไม่อพยพออกนอกพื้นที่ โดยเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการล้วนมีฐานะยากจน และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน หน่วยงานราชการต่างก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมสนับสนุนงบประมาณ และชุดช่าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในกับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า