“หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” มอบบ้านหลังที่ 17 ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

867

    วันนี้ ( 22 มีนาคม 2564 ) เวลา 14.00 น.  พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานส่งมอบบ้านในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา  ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับ นางสาวอามีเน๊าะ  เจาะแว ณ บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 บ้านบัวทอง ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี พันตำรวจโท กรไชย เสือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, นายปราโมทย์  นิติธรรมโชติ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอธารโต, ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธารโต, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ร่วมพิธี  โดยนางสาวอามีเน๊าะ เจาะแว ที่มีฐานะยากจน หย่าร้างกับสามี มีบุตร 7 คน กำลังศึกษาอยู่ 4 คน ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน และในห้วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  และเนื่องจากนางสาวอามีเน๊าะ เจาะแว เป็นบุคคลมีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคม และทางราชการด้วยดีตลอดมา จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”  โดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับผู้มีจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้นางสาวอามีเน๊าะ เจาะแว ตั้งแต่  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จวันที่ 10 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 22 วัน

    โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา  ไม่ทิ้งท่าน” เป็นโครงการที่ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ดำเนินการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากปีที่ผ่านมาได้มอบบ้านไปแล้ว จำนวน 10 หลัง นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงทำให้การสร้างบ้านให้กับ นางสาวอามีเน๊าะ เจาะแว รวมไปถึงหลังอื่นๆ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ “เมื่อผู้รับมีความสุข เราผู้ให้ก็มีความสุขด้วย”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า