โครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้

241

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ คณะครู และยุวเกษตรโรงเรียนบ้านตันหยง ร่วมกันดูแล และพัฒนาพื้นที่ “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตรจาก “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนภายในชุมชน ในราคาย่อมเยาว์ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในพื้นที่

           สำหรับการขับเคลื่อนโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้พัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในด้านการเกษตร และลงมือปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้แนะนำและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผัก สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พึ่งพาตนเองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า