แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

431

           วันนี้ 22 เมษายน 2565  เวลา 08.00 น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคุณคนึงนิตย์  ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

            ทั้งนี้ด้วยพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (จำลอง) ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อพ.ศ.2543 โดยดำริของแม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2541 – พ.ศ.2545) เพื่อเป็นที่สักการะของกำลังพล ทหารกองประจำการ และนักศึกษาวิชาทหารที่เดินทางเข้ามารับการฝึกวิชาทหารประจำวัน และเพื่อรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดกิจการรักษาดินแดน ซึ่งพัฒนามาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งปลูกฝังความรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในตัวของนักศึกษาวิชาทหาร รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน 21 ปี โดยการดำเนินการปรับปรุงแท่นประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 เพื่อเป็นที่สักการะของกำลังพลในหน่วย และนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อความเหมาะสม สวยงาม และสมพระเกียรติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า