รองแม่ทัพภาคที่ 4 ปิดการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน พร้อมปรับทิศทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ จชต. มากยิ่งขึ้น

193

          วันที่ (22 เมษายน 2565) เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทลแอนท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานปิดกิจกรรมการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, รองผู้บังคับหน่วย, หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

           โอกาสนี้ พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ และผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วง 6 เดือนแรก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ กำหนดแนวทางและพัฒนาการปฏิบัติงานในห้วง 6 เดือนหลัง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการที่ได้รับฟังผู้แทนกลุ่มแถลงผลสัมมนา ทั้ง 5 กลุ่ม ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากให้กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. นั้น ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย และแนวทางตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดให้ จึงขอให้ทุกหน่วยได้นำนโยบายและแนวทางที่สำคัญ โดยเฉพาะงานสำคัญทั้ง 5 งาน ได้แก่ งานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย, งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, การส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และงานการสร้างความเข้าใจ เพื่อพัฒนาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การบูรณาการร่วมกัน

           ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. ณ ปัจจุบันและกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. ในทุกระดับ ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นหน่วยขึ้นตรง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระดับเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, ผู้แทนสำนักอำนวยการ, ผู้แทนฝ่ายกิจการพิเศษ, หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน,หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า