เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา “ห้องสมุดสติปัญญาสุธาสินี ไลบรารี” ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ นครศรีธรรมราช

166

           วันนี้ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนวัดกำแพงถม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ดร.สุธาสินี  นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานเปิดอาคาร “ห้องสมุดสติปัญญาสุธาสินี ไลบรารี” พร้อมส่งมอบให้กับคณะครู นักเรียนใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ก่อนเดินเยี่ยมชมอาคารเรียนห้องสมุด และอื่นๆ ภายในโรงเรียน โดยมี นายอำเภอพรหมคีรี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงถม, หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” ต้องขอขอบคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ และผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุกท่านที่ให้กองทัพภาคที่ 4 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี สำหรับกองทัพบกการช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง กำลังพลทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในวันนี้ถือภาพของสังคมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนให้โรงเรียนวัดกำแพงถมมีความพร้อม ทั้งด้านอาคารสถานที่ และระบบการเรียนการสอน จนสามารถขับเคลื่อนระบบการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศต่อไป”

          สำหรับอาคารห้องสมุดสติปัญญาสุธาสินี ไลบรารี ห้องน้ำนักเรียน สนามเด็กเล่น และถนนคอนกรีตของโรงเรียนวัดกำแพงถม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทฟิล์มมาสเตอร์จำกัด และกองทัพภาคที่ 4 โดยได้มอบหมายให้กองพลพัฒนาที่ 4 จัดกำลังพลทหารช่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 82 วัน ใช้งบประมาณ จำนวน 2,190,000 บาท นอกจากนี้ชุดทหารช่างยังได้ช่วยเหลืองานด้านต่างๆของโรงเรียนเพิ่มเติม อาทิ การก่อสร้างคูระบายน้ำ เทลานพื้นแข็งด้านล่างห้องสมุด และทาสีกำแพงโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียน หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า