องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ จังหวัดยะลา เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

250

        วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) เวลา 10.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมคณะ  นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พันตำรวจเอก นราวี บินแวอารง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

        ในการนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้อันเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวนรวม 50 ชุด พร้อมทั้งนำพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ โดยทรงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความรอบคอบ นำความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มาแก้ไขให้เกิดผลที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะอย่างหาที่สุดมิได้

  

        จากนั้น เวลา 12:00 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

        ในการนี้ องคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งการควบคุมดูแลพื้นที่  การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน พร้อมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        ต่อมา ที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดมูลนิธิพระดาบส พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส/ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการและปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า