ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำมวลชนญาลันนันบารู จ.นราธิวาส เข้า “ค่ายพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด” สู่กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล

2189

           ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด” หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะวิทยากรศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมวลชนญาลันนันบารู จำนวน 101 คน จาก 76 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างวิทยากรสู่การขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และเป็นกลไกลในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามนโยบายของ พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้มีตำบลเป้าหมายในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งแล้ว จำนวน 288 ตำบล ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จากพลังมวลชนญาลันนันบารูที่เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนของตนเอง เป็นเสมือนสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด และให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้เข้ารับการฟื้นฟูบำบัดเพื่อกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข

            ด้าน พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กลุ่มมวลชนมวลชนญาลันนันบารูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความเสียสละ และมีจิตรอาสา เป็นพลังที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มมวลชนมวลชนญาลันนันบารูถือได้ว่าเกิดผลสำฤทธิ์ที่ดี สามารถช่วยเหลือเยาวชนที่หลงผิดไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดให้กลับตัวกลับใจได้ สร้างสังคมให้สงบสุขต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า