“เส้นทางสู่รอมฎอนสันติสุข” รวมพลังมวลชนปฏิเสธความรุนแรง ต้อนรับเดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

243

         วันนี้ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “เส้นทางสู่รอมฎอนสันติสุข” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และแสดงออกถึงความต้องการสันติสุขและปฏิเสธความรุนแรงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนสันติสุขอย่างแท้จริง โดยมี พันเอก ทวีพร  คณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, พันตำรวจเอก ประยงค์  โคตรสาขา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92, พันตำรวจเอก ญาณพงศ์  อุบลบาน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร, ผู้นำศาสนา ตลอดจนพลังมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้เรามีเจตนาร่วมกันที่จะทำให้เดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ เดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่จะเข้ามาถึงในปีนี้ เป็นเดือนแห่งสันติสุข โดยเมื่อวานนี้คณะพูดคุยสันติสุข ซึ่งนำโดยพลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุย พลโท ธิรา แดหวา ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ไปร่วมพูดคุยกับพี่น้องที่เห็นต่างกับภาครัฐ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก และได้ทำข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันในการที่จะหยุดความรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปฏิบัติศาสนกิจอย่างมุ่งมั่น ถือเอาเดือนอันประเสริฐนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน ที่ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐ โดยในห้วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดน้อยลงตามลำดับ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันปฏิเสธความรุนแรง ทั้งผู้นำศาสนายังได้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน และชี้แนะแนวทางให้กับภาครัฐในการปฏิบัติตัวเข้าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนตามหลักการของศาสนา วันนี้ถือเป็นวันที่จะประกาศกันว่าเราพี่น้องประชาชนจะร่วมมือกันปฏิเสธความรุนแรงให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติศาสนกิจด้วยความมุ่งมั่น ทำจิตใจให้สงบ ได้ผลบุญ ได้กุศล ขออภัยซึ่งกันและกัน ถ้าเราเป็นคนเก่ง คนดี ก็จะนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติด้วย

          ด้าน นาง หวันรอฮันนี  แวหะยี ผู้แทนพลังมวลชนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในหลายปีที่ผ่านมานี้ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งไม่มีใครในพื้นที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ พวกเราชาวปัตตานี ได้มาร่วมแสดงพลัง เพื่อให้รับรู้ว่า ชาวปัตตานีไม่ต้องการให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดเดือนรอมฎอนและตลอดไป

          สำหรับ กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “เส้นทางสู่รอมฎอนสันติสุข” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ต้องการให้เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการทำความดี ปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทางของศาสนาอย่างแท้จริง ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในห้วงเดือนรอมฎอน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า