คลิปสั้น!! บรรยากาศแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่พบปะกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า อ.มายอ จ.ปัตตานี

221

          กิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้า เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอมายอ เพื่อให้เกิดความสงบสุข ตลอดจนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคงต่อไป เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาในพื้นที่ อย่างถ่องแท้ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า