พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับวิทยากร และจิตอาสา 904 สร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสา เป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

67

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 1700 น. ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับวิทยากร และจิตอาสา 904 ประจําสถานีที่ 1 และ 3 ของการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 ของ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อสร้างองค์ความรู้ และขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เข้ารับการฝึก นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจน เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 และผู้เข้ารับการฝึกร่วมให้การต้อนรับ

          โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับวิทยากรประจำสถานีฝึก และจิตอาสา 904 จำนวน 17 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก โดยรับฟังการบรรยายสรุปแผนวิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเดินเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ และชมการสาธิตต่างๆ ทั้งการสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน การสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เยี่ยมชมแปลงผัก ตลอดจนได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจวิทยากร จากโครงการฟาร์มตัวอย่างต่างๆ ที่หมุนเวียนมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 กล่าวว่า ในนามของศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 4 ขอขอบคุณท่าน วิทยากร ประจําสถานีฝึกทั้ง 16 ฐาน และกําลังพลจิตอาสา 904 ทุกท่าน ได้เสียสละเวลา และทุ่มเท ทรัพยากรของตัวท่านเอง และของหน่วยงาน ในการเตรียมการ และการปฏิบัติ การฝึกการอบรม ให้กับผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 4 รุ่นที่ 1/65 เพื่อสร้างองค์ความรู้ และขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เข้ารับการฝึก นําไปประยุกต์ และถ่ายทอดต่อไป ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาวิทยากรจิตอาสา 904 ทุกท่าน ได้ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กับหน่วยงานทหาร ที่มีความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจ ในทุกๆภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นประสิทธิผล ให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จิตอาสาพระราชทานภาค4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า