ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสาเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) (12,407,700.00)

359

630817-001

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.