ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ชนิดแบบพกพา ของ ศอชต. ( 1,560,000.00 )

1107

630817-002

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.