ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๐,๕๙๖.๗๒ บาท )

371

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.