กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลยุโป สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

290

          วันที่ (23 ธันวาคม 2564) เวลา 14:00 น. ณ บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พ.ต.อ.สกนธ์ อนนท์รัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง หรือ ทปค.ในพื้นที่ โดยมี พ.อ.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อย เฉพาะกิจตำรวจยะลาที่ 914  ,ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมรม พสบ.จชต.) , ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.), เทศบาลตำบลยุโป, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ชมรมกตัญญูคลับ, เทศบาลตำบลยุโป, กำนันตำบลยุโป, ผู้ใหญ่บ้านบ่อเจ็ดลูก อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) บ้านบ่อเจ็ดลูก, เครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วม ซึ่งกองทัพบก โดยกรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก  และโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.และหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ดำเนินการฝึกชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชป.กร.จชต) ประจำปี 2565 โดยโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ในพื้นที่ 75 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง หรือ ทปค. ในพื้นที่ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจยะลาที่ 414 ได้นำองค์ความรู้ ทปค. ลงพื้นที่ไปสร้างเครือข่าย 3 ทุน ได้แก่ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ ได้ความต้องการแก้ปัญหาในชุมชนด้านความมั่นคง ตามความต้องการของคนในพื้นที่ และจัดเวทีประชาคม กับสมาชิกในชุมชน กำหนดภัยด้านความมั่นคงเร่งเด่นที่ต้องแก้ไข นำมาเขียนแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน. ร่วมกัน 3 ทุน ควบคู่กับแผนปฏิบัติการป้องกันโควิด 19 ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรม ชรบ. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน การจัดสอนการทำเจลล้างมือโดยคณะอาจารย์นักศึกษามหาลัยราชภัฏยะลามีกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อม ชรบ. โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงได้มอบอุปกรณ์การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดให้กับ ชรบ.เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความมั่นคง จำนวน 3 ราย

          ทั้งนี้ พ.ต.อ.สกนธ์  อนนท์รัตน์ บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 กล่าวว่า วันนี้เป็นความร่วมมือของทุกส่วนที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเป้าหมายเพื่อต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด ในส่วนของการฝึกชุด ชรบ.ในพื้นที่ตำบลยุโป เป็นพื้นที่ฐานแรกในการดำเนินการเพื่อต้องการให้ชาวบ้านรักษาพื้นที่หวงแหนหมู่บ้านของตนเอง การปฏิบัติงานต่างๆ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดโดยมีส่วนราชการมาเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนเพื่อสร้างหมู่บ้านให้มีความปลอดภัย

          โอกาสนี้ พ.อ.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานด้านการมีส่วนร่วม โดยนำงานพัฒนา ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ด้วยการสร้างเครือข่าย 3 ทุน ได้แก่ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชน มาบูรณาการขับเคลื่อน ให้เป็นเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ให้เกิดความมั่นคงสังคมสงบสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ในที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า