พิธีเปิด “มหกรรมงานแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 (ASEAN Halal Expo 2022)” กระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันให้ จชต. เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของโลก

25

           ที่ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 (ASEAN Halal Expo 2022) โดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีเครือข่ายด้านธุรกิจฮาลาลกับกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้สามจังหวัดชายแดนใต้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่สามารถป้อนสู่ประเทศมุสลิมได้ในอนาคต โดยมี คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการนี้ พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้พบปะพูดคุยกับผู้ผลิตสินค้า พร้อมทั้งสนับสนุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากบูธตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายในงาน

           นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สินค้าและบริการฮาลาลของประเทศไทยนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้โตขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในหลายๆ ด้านที่จะผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตลาดฮาลาล โดยมีการจัดมหกรรมงานแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 (ASEAN Halal Expo 2022) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความตื่นตัว และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฮาลาลมาจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง โดดเด่นและเป็นรูปธรรมชัดเจน และพร้อมที่จะบูรณาการสินค้าฮาลาล ร่วมกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูแลในส่วนของต้นน้ำในด้านการผลิต ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งมั่นใจว่าชาวมุสลิมจะต้องได้รับประทานอาหารที่ฮาลาล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี  ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า