พิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

272

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก ทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ซึ่งมีเครือข่ายมวลชน และประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

          สำหรับโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตอยู่แบบพอมี พอกิน พอใช้ ในชีวิตประจำวันได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า