รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานปิดกิจกรรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี 2565

270

          เมื่อวันที่ ( 24 ธ.ค. 64 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20(อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี 2565 ร่วมรับชมวีดิทัศน์และรับฟังการบรรยายสรุปจากตัวแทนชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 กลุ่ม โดยมี รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก,ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ผู้แทนชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร,ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 ,หน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 เข้าร่วม

          สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้มอบให้ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ดำเนินการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุด หรือ รองหัวหน้าชุดของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, หน่วยเฉพาะกิจยะลา และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยละ 25 นาย รวมทั้งสิ้น 75 นาย โดยเป็นการฝึกอบรมแบบ Blended Learning โรงเรียนกิจการพลเรือน แบ่งผู้เข้ารับฝึกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มหมุนเวียนฝึกอบรมแบบ Onsite ณ โรงเรียนกิจการพลเรือนฯ กลุ่มละ 1 สัปดาห์ และแบบ Online ณ ที่ตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาควิชาการ เน้นนโยบายของผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โครงการของ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตามแนวทางหลักนิยมด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จัดตั้งตัวแทนการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง และภาคฝึกปฏิบัติในพื้นที่ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงฝึกภาคสนามในพื้นที่ จังหวัดยะลา แบ่งขั้นการฝึกเป็น 2 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเป็นการเข้าพื้นที่เพื่อสืบสภาพปัญหา ประสานงานกับผู้นำชุมชน พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อเตรียมจัดเวทีเสวนาและทำเวทีประชาคม และขั้นวางแผนเป็นการปฏิบัติเป็นการจัดเวทีเสวนา ประชาคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ จากการดำเนินการฝึกอบรมฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับกำลังพลในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและกำลังพลของหน่วยได้ต่อไป ซึ่งผลการประเมินการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

          พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดีและมีความเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนสามารถนำองค์ความรู้ที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ตามแนวทางในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามนโยบายผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประกอบด้วย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ และการสนับสนุนโครงการประชารัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสลายการสร้างโครงสร้างอำนาจรัฐซ้อนได้ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันภัยในพื้นที่ การเสริมสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เห็นต่าง โดยมุ่งเน้นให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสามารถในการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคง อุดมการณ์ชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

          ทั้งนี้ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมฯไปขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความเข้าใจความสามัคคีในพื้นที่ รวมถึงนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. อย่างแท้จริง พร้อมพบปะสอบถามและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า