พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ สร้างขวัญกำลังใจดีๆแก่ครอบครัว

551

          ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย พันตำรวจเอกหญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล พบปะ เยี่ยมเยียน บุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 2 ราย คือ เด็กชายฟุรกอน รีสะอิ บุตรกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4806 และเด็กชายซากิฟ สูเด็ง บุตรกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4811 อีกทั้งให้คำแนะนำในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษในเรื่องของการทำกายภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้สำหรับเด็ก และสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือให้กับบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว

          ทางด้านครอบครัวของกำลังพลดังกล่าว รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และประธานสามคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 เล็งเห็นความสำคัญบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว จึงได้จัดให้มีโครงการเยี่ยมเยียนและดูแลบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ มีการช่วยเหลือในด้านต่างๆและขอสัญญาว่าตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและเต็มขีดความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจดีๆแก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า