กิจกรรม “เขย่าทัศน์” นราธิวาสนครเกษตรอินทรีย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

79

          พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม “เขย่าทัศน์” นราธิวาสนครเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 (ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4) ให้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างและเครือข่ายเกษตรกร พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินการจัดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน โดยรุ่นที่ 2 มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี พันเอก ภัทรชัย แทนขำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและติดตามงาน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯในพื้นที่, สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน, สำนักงานเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส, และเครือข่ายโคกหนองนา วิทยาลัยชุมชน จ.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม  ณ  โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า กิจกรรม “เขย่าทัศน์” นราธิวาสนครเกษตรอินทรีย์ เป็นการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางเกษตรทษฎีใหม่ มาเป็นแนวให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีการแนะนำให้ความรู้ในการปลูกมะเขือพวง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกในการเพิ่มรายได้ ในฟาร์มตัวอย่างเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาลดอัตราจ้าง ของสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในอนาคต ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า