ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

455

          พันเอก ภาคิน  เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอยด้วย อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาสาสมัครประจำพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลชุมชนของตนเองให้มีความปลอดภัย และเข้มแข็ง โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท และให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวรยาม การดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมไปถึงการฝึกทบทวนและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการระวังป้องกันตนเองและฐานปฏิบัติการ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง และขอให้กำลังพลทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณกำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างดีเสมอมา ที่เสียสละทั้งเวลา และความสุขส่วนตน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ปลอดเหตุ และประชาชนปลอดภัย

          อีกทั้งยังได้เน้นย้ำในเรื่องการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภคต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า