“Unit School” ทบทวนความรู้ เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพลในพื้นที่

970

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ดำเนินการฝึกศึกษาในรูปแบบ Unit School ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะตลอดจนให้กำลังพลนำความรู้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มขีดความสามารถ ตานโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา โดยได้ทำการฝึกศึกษาฯ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 (กองหนุน) บ้านบาโย หมู่ที่ 8 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

          สำหรับการจัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ในครั้งนี้ มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ ได้ทำการฝึกศึกษาเกี่ยวกับ การใช้แผนที่เข็มทิศ การหาพิกัด รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆ ของแผนที่, การแก้ไขเหตุติดขัดของอาวุธประจำกาย 5 ลักษณะ, 3 วิธีแก้ไข ในรูปแบบของบุคคล และคู่บัดดี้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาวุธประจำกาย การเข้าเคลียร์อาคารสิ่งปลูกสร้าง (C.Q.B, C.Q.C.) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพลให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ทั้งในรูปแบบการฝึก และการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนสามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ ทั้งนี้การฝึกทบทวนดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายใต้ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 อย่างเคร่งครัด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า