แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่  

555

          วันนี้ 7 พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยคุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4  จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และนำจตุปัจจัยที่ได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมให้สำเร็จต่อไป โดยมี ผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ, ภาครัฐ, ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          วัดบางใบไม้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2325 ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเกิดจากการรวมวัด 2 วัด คือ วัดนอกและวัดใน ใช้ชื่อว่า วัดบางจาก ต่อมา ร.ศ.116 หรือ พ.ศ.2433 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดบางใบไม้” ผู้ตั้งชื่อนี้คือ นายกลิ่น น้ำเพชร ผู้ใหญ่บ้านคนแรกและได้เป็นกำนันคนแรก วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2510 โดยการทอดกฐินสามัคคีวัดบางใบไม้ปีนี้ตรงกับขึ้น 3 ค่ำแรม 12 สำหรับปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินครั้งนี้มียอดรวมทั้งสิ้น 1,282,547 บาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า