ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงหอตรวจการณ์สูง รอบค่ายสิรินธร จำนวน 5 หลัง (1,075,200.00)

1056

630809-005

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.