เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ พัน.ร.เชิง รุก ๑ (เพิ่มเติม)P๖๓๐๘๐๐๐๗๗๒๕

556

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.