ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจ้าปีงบประมาณ 2565

623
ราคากลาง น้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื