ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อ สป.๓ ลาผลัดพักตามวงรอบ ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจ าปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1)

995

641115-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.