ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีห้องเรียน เตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ของเยาวชน

1145

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 เข้าทำการปรับปรุงและพัฒนาทาสีห้องเรียนของโรงเรียนบ้านยางแดง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้มีสภาพพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับทางโรงเรียนและนักเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ทำให้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านยางแดง  น่าดู น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียนในอนาคต

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาของนักเรียน จึงได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเกิดความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วจะทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า