หน่วยเฉพาะกิจยะลา ห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

583

        ที่ เทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 จังหวัดยะลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ร่วมให้กำลังใจ ได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ในการนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย นาง บุญเลี้ยง ปรางประทุม 95 ถนนวิฑูรอุทิศ 10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นางสาวฮาบีบะห์ บุญยงค์ 3/1 ถนนสิโรรส 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นางรอกายะห์ ดอเล๊าะ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 50 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นายสะมาแอ ดอรอยี อายุ 81 ปี ที่อยู่ 2/3 ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นายซาอุดี ดอรอยี อายุ 25 ปี ที่อยู่ 2/3 ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นายอับดุลลาซิ ยูโซะ อายุ 30 ปี ที่อยู่ 68/22 หมู่ที่ 10 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี, นายประพัฒน์ ศรีพงค์ อายุ 62 ปี ที่อยู่ 10 ถนนคอรอยี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นายประเสริฐ แก้ววิจิตร อายุ 66 ปี ที่อยู่ 12 ซอยต่วนลากี ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นาย ทองดำ ลีลา 114/4 ถนนอุตสาหกรรม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา, นาง มณฑา เปลี่ยนประยูร 114/8 ถนนอุตสาหกรรม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา นาย ใหญ่ ศรีคำ อายุ 68 ปี บ้านพระหัต ตำบลม่วงตื้อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ได้รับการดูแลช่วยเหลือและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม หน่วยเฉพาะกิจยะลา ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน โดยจัดทำถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งของอุปโภค – บริโภค และยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมาย ในโอกาสที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า