ติดตามการขับเคลื่อน กระบวนการชุมชนบำบัด Cbtx คลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

657

        วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลคลองกวาง บ้านคลองบอน หมู่ 7 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เป็นขวัญกำลังแก่คณะทำงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนคณะทำงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)ให้การต้อนรับ

        พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้นำนโยบายของพลโท  เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ทุกพื้นที่ได้มีศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยในห้วงที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้เปิด Camp 35 ในทุกพื้นที่ แต่เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 Camp 35  จึงจำเป็นจะต้องชะลอตัวลง จากที่ได้ลงพื้นที่ประชาชนก็มีความต้องการให้ลูกหลานได้เข้ารับการบำบัด  จึงได้เล็งเห็นว่าสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำลายครอบครัวและชุมชนเป็นอย่างมาก ทำให้กลุ่มเยาวชนหลงผิด  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงได้เน้นย้ำให้ดำเนินการจับกุมกลุ่มผู้ค้า ส่วนผู้เสพและผู้ใช้  ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งศูนย์บำบัดตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาก็ได้นำร่องดำเนินการจัดตั้งศูนย์บำบัดฯ (CBTx) เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  ทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุตรหลานที่ควรได้เข้ารับการบำบัด  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อลูกหลานและชุมชนให้เป็นชุมชนสีขาวปราศจากยาเสพติดในพื้นที่

        สำหรับศูนย์แรกรับชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด CBTx ทางสภาสันติสุขตำบลคลองกวางได้นำโครงการ  CBTx มาขับเคลื่อน  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลคลองกวาง โดยนำต้นแบบมาจากหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็งในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ  ประกอบด้วย การค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การคัดแยก/คัดกรอง ระหว่างผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด  โดยการตรวจปัสสาวะ หากพบสารเสพติดจะดำเนินการเข้าสู่ศูนย์บำบัดหรือศูนย์เครือข่ายในตำบลคลองกวาง  กระบวนการบำบัด เยาวชนที่ไม่ผ่านการประเมินของโครงการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลคลองกวาง  โดยใช้ระยะเวลา  4  สัปดาห์ ในการทำกิจกรรม รดน้ำผัก ปรับปรุงแปลงผัก ให้อาหารสัตว์ รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า