เยี่ยมชมการแปรรูปทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน เป็นทุเรียนกวน เพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับกำลังพล

260

        พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินทางไปเยี่ยมชม การแปรรูปทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน เป็นทุเรียนกวน ของกำลังพลทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 45  ณ  หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จงหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และกำลังพลให้การต้อนรับ ซึ่งทุเรียน เป็นผลไม้ตามฤดูกาล เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นิยมปลูกเป็นจำนวนมาก โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 45 ตระหนักถึงสถานการณ์โควิค-19 ที่กำลังประสบในปัจจุบัน พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ชาวสวน ไม่สามารถออกมาค้าขายทุเรียนได้สะดวก จึงลุยถึงสวนเหมาซื้อทุเรียนพันธ์พื้นบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ โดยการรับซื้อผลผลิตทางเกษตร (ทุเรียนพันธ์พื้นบ้าน) นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ “ชาวสวนสุขใจ กำลังพลอิ่มท้อง”

        ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า การนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน มาแปรรูปนั้น เป็นการ “แบ่งปันสุข  ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ” รวมถึงเป็นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิค-19 ตกงาน ขาดรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ให้มีรายได้ มีงานทำ ตลอดจนยังเป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับกำลังพล เพิ่มมูลค่า จากผลผลิตในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการถนอมอาหารเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น ซึ่งการนำทุเรียนมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวน เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า