เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ตามโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” มุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้

222

        ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในด้านการเกษตร และลงมือปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้แนะนำและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง เพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

        สำหรับโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ของโรงเรียนบ้านตันหยง ได้ดำเนินการด้านการเกษตร ประกอบด้วย การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า