ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซ่อมบารุงยานพาหนะ รดส. ขนาดใหญ่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๘๓,๔๒๐.๐๐ บาท

163
640701-001

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.