แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับนายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ก่อนเปิดเมืองภูเก็ต กระตุ้นเศรษฐกิจ ต้อนรับนักท่องเที่ยว (Phuket Sandbox) เดือนกรกฎาคมนี้ 

350

        วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น.  ณ  ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเเห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมในโครงการเปิดเมืองภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่กักตัวภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และมาตรการที่กำหนด (Phuket Sandbox)  ณ  จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยมี ส่วนราชการรัฐ ภาคเอกชน และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

        พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การประชุมการเตรียมความพร้อมในวันนี้มีความเชื่อมันในระบบ และการวางแผนการดำเนินงานในการร่วมมือของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ถึงการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมืองภูเก็ตเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ จากการประชุมมีการดำเนินงานอย่างครอบคลุม ทั้งการให้บริการ และการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะมาตรการในการควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 โดยทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ คิดว่าครั้งนี้จะเป็นความหวังของการเปิดเมืองเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนการเตรียมการปฏิบัติในขณะนี้มีการซักซ้อมการทำงานของทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเต็มกำลัง สำหรับการเตรียมการของกองทัพบกในขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้กองทัพพร้อมในการสนับสนุนดำเนินการด้านต่างๆ ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ โดยไม่ต้องรอคำสั่ง ให้บูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว และประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกด้าน นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในฐานะเจ้าบ้าน ต้องดูแลและอำนวยความสะดวกเช่นกัน และต้องเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

        ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนเปิดประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่มีการกักตัว ตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยเป็นพื้นที่นำร่องในการต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยว โดยโครงการนี้มีกำหนดการเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ก่อนที่ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของไทยที่มีการดำเนินการตามแผนของโครงการ “แซนด์บ็อกซ์”  มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งติดตามนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เป็นการควบคุมการนำเชื้อเข้ามา แล้วควบคุมการนำเชื้อออกจากจังหวัด การเตรียมความพร้อมการตรวจเข้า – ออกทางน้ำได้มีการกำหนดให้ท่าเทียบเรือโดยสารเป็นด่านตรวจทางน้ำจำนวน 3 ด่าน คือ ด่านตรวจทางน้ำท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ท่าเทียบเรือรัษฎา และท่าเทียบเรืออ่าวปอ ซึ่งจะมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีระบบการควบคุมการจราจร ทางน้ำจังหวัดภูเก็ต VTMS อย่างเต็มกำลัง เนื่องจากคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว จำนวนมากที่ท่องเที่ยวโดยทางเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า