รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ซ่อมแซม บ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จชต. หลังน้ำลด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 67)

129

          จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้บูรณาการกับหคน่วยงานในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที

          ล่าสุด ได้มีการสำรวจซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำรวจซ่อมแซมบ้านเรือนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 3,636 หลัง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 13 หลัง ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 316 หลัง ระหว่างรอดำเนินการ 3,307 หลัง

          พื้นที่ จังหวัดปัตตานี ผลการสำรวจบ้านที่ต้องซ่อมแซม จำนวน 182 หลัง , บ้านที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 7 หลัง , บ้านที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว 100% จำนวน 90 หลัง คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 85  หลัง

พื้นที่ จังหวัดยะลา ผลการสำรวจบ้านที่ต้องซ่อมแซมทั้งหมด จำนวน 643 หลัง , บ้านที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม  จำนวน 1 หลัง , บ้านที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว 100% จำนวน 17 หลัง คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 625 หลัง

พื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ผลการสำรวจบ้านที่ต้องซ่อมแซม จำนวน 2,811 หลัง , บ้านที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 5 หลัง , บ้านที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว 100% จำนวน 209 หลัง คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 2,597 หลัง

        ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 061-1732999 หรือ สายด่วน 1341 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนติดต่อขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 46 โทร. 073-340141-4 ต่อ 43011 และในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 โทร. 074-686685 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า