องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ พร้อมเยี่ยมเยียนราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

604

        วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนนายอำเภอทุ่งยางแดง, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

        ในการนี้ นายพลากร  สุวรรณรัตน์ องคมนตรี มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวนรวม 293 ถุง แก่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งยางแดง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดง พร้อมทั้งนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมภาษาของหมู่บ้านพิเทน พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภาษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป จากนั้นเดินทางพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร มอบกระเช้าให้แก่ นางแมะเต๊ะ  เจ๊ะเส็น อายุ 90 ปี และ นางตีเย๊าะ  เซ็นและ อายุ 77 ปี และเข้าเยี่ยมชมพูดคุยให้กำลังใจกับกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมทำกิจกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน

        สำหรับศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี กิจกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน มีกิจกรรมกลุ่มปักผ้าคลุมผม กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระทบ และกลุ่มแกะสลักไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน

        ต่อมา เวลา 13.30 น. องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาเมืองโบราณยะรัง และเยี่ยมชมโบราณสถานของเมืองโบราณยะรัง ซึ่งเมืองโบราณยะรังเป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำปัตตานีบนคาบสมุทรมลายู และสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณชื่อ “ลังยาสิ่ว” หรือ “ลังกาสุกะ” ตามหลักฐานในบันทึกของจีน อาหรับ อินเดีย ชวา และมลายู โบราณสถานภายในขอบเขตทั้งหมดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ห่างจากแม่น้ำปัตตานีประมาณ 4 กิโลเมตร กระจายต่อเนื่องกันไป เริ่มจากโบราณสถานซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตตำบลยะรัง ต่อลงมาในตำบลปิตูมุดี ตำบลระแว้ง และตำบลวัด ในอำเภอยะรัง ห่างจากจังหวัดปัตตานีประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า